Sambutan Kepala Sekolah

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Web SLBN 1 Lubuk Basung dapat diwujudkan pada akhir tahun 2020 ini. Salawat dan salam diucapkan buat Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam yang telah membawa risalah kebenaran sehingga kepada kita semua.

Web adalah gerbang utama dan tampilan depan SLBN 1 Lubuk Basung di dunia digital. Web sekolah ini memainkan peran penting dalam berbagai hal, antara lain sebagai sarana komunikasi, promosi dan interaksi antar berbagai unsur yang terkait. Melalui web ini, kita dapat meningkatkan mutu pengelolaan dan proses PBM. Oleh sebab itu keberadaan, tampilan dan update web secara kontiniu menjadi kemestian.

Selaku Kepala SLBN 1 Lubuk Basung saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dan telah mengusahakan sehingga terciptanya web SLBN 1 Lubuk Basung ini. Semoga waktu dan tenaga serta fikiran yang dicurahkan untuk itu menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT.

Wassalam

Kepala Sekolah,

SITI NURANI, S.Pd